Intercanis Brno

INTERCANIS BRNO

25.6.2011 rozhodčí: Mr. Josef Schneider, AT

V1, CAC, r.CACIB – FRANKO NERO-M Wild Fámy

V1, CAC, CACIB – ich. EL ADON-M Wild Fámy

EL ADON-M Wild Fámy

EL ADON-M Wild Fámy

V2, r.CAC – ch. Bullovers LITTLE JOHN WILD FÁMY

Bullovers LITTLE JOHN WILD FÁMY

Bullovers LITTLE JOHN WILD FÁMY

V2, r.CAC, r.CACIB – ch. EBONY FLY-M Wild Fámy

EBONY FLY-M Wild Fámy

EBONY FLY-M Wild Fámy